BaDANIA GRUNTU

Badania geotechniczne gruntów są bardzo ważnym elementem w początkowej fazie wykonywania projektu budowlanego. Fundamenty każdej budowli oddziałują na podłoże gruntowe, a zatem od poprawnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych będzie zależało ich prawidłowe posadowienie.

W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb inwestycji budowlanych należy odpowiednio zaprojektować badania geologiczne. Badania gruntu obejmują głównie wiercenia geologiczne, jednak w zależności od rodzaju inwestycji i opracowania wynikowego (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno – inżynierska) wykonywane są także sondowania gruntów, czy badania laboratoryjne.

Wykonywane w terenie badania geologiczne dostosowywane są również do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Wyróżnia się trzy kategorie, każda z nich determinuje wykonanie ściśle określonych badań gruntu pod dany rodzaj inwestycji budowlanej.

Zanim wykonany badania geologiczne wstępnie określamy kategorię geotechniczna dla projektowanej inwestycji. W trakcie prowadzonych prac terenowych bądź po ich zakończeniu wcześniej założona kategoria geotechniczna może ulec zmianie a zakres prac może zostać zwiększony o dodatkowe badania gruntu.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zaliczamy niewielkie obiekty budowlane przede wszystkim o statycznym schematem obliczeniowym, które posadowione będą w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Badania geologiczne można oprzeć jedynie na wykonaniu odwierty geologiczne bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych, jakościowych badań geotechnicznych.

Druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy miedzy innymi na podstawie sondowań dynamicznych, statycznych oraz badań laboratoryjnych gruntów.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej, obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie, tunele, obiekty infrastruktury krytycznej, obiekty zabytkowe i monumentalne.

Nie zależnie od kategorii geotechniczne obiektu budowlanego wyniki prac terenowych – badania geologiczne, przestawiane są w formie graficznej oraz tekstowej.

Każde opracowanie składa się z części tekstowej, obejmującej informacje, takie jak:

· ogólna charakterystyka (cel badań, podstawa prawna opracowania, opis inwestycji),

· lokalizacja i morfologia obszaru badań,

· opis wykonanych prac terenowych,

· informacje dotyczące podłoża gruntowego (budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne, opis parametrów gruntu),

· ocena warunków gruntowo – wodnych wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi wzmacniania podłoża, sposobu posadowienia fundamentów, itp.,

· materiały wykorzystane w opracowaniu.

 

W zależności od potrzeb dokumentacja może zawierać także informacje, takie jak:

· charakterystyka rozwiązań technicznych projektowanych obiektów,

· prognoza wpływu inwestycji na środowisko gruntowo – wodne,

· ocena warunków geologiczno – inżynierskich, itp.

· tabelę parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw gruntu

· parametry geotechniczne uzyskane z sondowań statycznych CPT-u

 

Część graficzna, w zależności od rodzaju opracowania wynikowego może zawierać następujące elementy:

· mapę topograficzną, przedstawiającą przybliżoną lokalizację obszaru badań

· mapę dokumentacyjną, najczęściej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczonymi otworami wiertniczymi, miejscami sondowań statycznych, miejscami sondowań dynamicznych, liniami przekrojów, otworami archiwalnymi, itp.

· mapy tematyczne, takie jak:

§ mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

§ mapa głębokości do pierwszego poziomu zwierciadła wód podziemnych

§ mapa stropu podłoża nośnego

§ mapa miąższości gruntów antropogenicznych

§ mapa głębokości występowania gruntów słabonośnych, itp.

· karty wykonanych otworów wiertniczych

· karty sondowań dynamicznych DPL

· wykresy sondowań statycznych CPT-u

· przekroje geotechniczne, hydrogeologiczne, geologiczno – inżynierskie

· wyniki badań laboratoryjnych gruntu i wody gruntowej, przedstawiane w postaci zestawień tabelarycznych, krzywych uziarnienia, itp.

· szkice odkrywek fundamentowych

· materiały archiwalne pozyskane z państwowych zasobów, takie jak fragmenty map seryjnych (geologicznych, hydrogeologicznych, geośrodowiskowych), profile otworów badawczych, przekroje geologiczne, itp.

· W zależności od specyfiki inwestycji opracowania zawierają także różnego rodzaju informacje przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej, takie jak:

§ tabele warunków budowlanych,

§ schematy konstrukcji otworów wiertniczych, itp.

 

Polecamy Państwu wykonanie badań geotechnicznych w naszej firmie, które oddajemy w formie kompletnej dokumentacji zgodnej z aktualnymi aktami prawnymi.

geo-mi

geo-mi